W zakresie usług audytorskich współpracujemy z Biurem Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego „Fin-Ekspert” Sp. z o.o. W XII Rankingu firm audytorskich przeprowadzonym przez Dziennik "RZECZPOSPOLITA" w 2015 roku, Biuro "FIN-EKSPERT" zajęło:

- I MIEJSCE w regionie środkowopomorskim

- I MIEJSCE wśród zachodniopomorskich audytorów

Źródło: "Rzeczpospolita" z dnia 30.03.2015 r.

 

  • Badanie sprawozdań finansowych - wykonywane jest stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z Krajowymi standardami rewizji finansowej. Celem badania jest przekazanie klientom informacji o prawidłowości i rzetelności ich ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, sposobie usunięcia ewentualnych uchybień, rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej firmy, ryzykach związanych z przebiegiem operacji gospodarczych wraz ze wskazaniem sposobu ich usunięcia lub ograniczenia. Jednostkom niezobligowanym do badania sprawozdania finansowego, oferujemy przegląd ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych. Przegląd taki jest mniej sformalizowany niż badanie, a jego celem jest stwierdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez jednostkę księgowości i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości. Oferent zapewnia możliwość konsultowania z biegłym rewidentem bieżących spraw finansowo-księgowych w czasie obowiązywania zawartej umowy o badanie sprawozdania. To w szczególności uatrakcyjnia umowy wieloletnie, gdyż zapewnia naszym klientom stały kontakt z biegłym rewidentem i dostęp do jego fachowej wiedzy. Zainteresowanych badaniem sprawozdania finansowego lub przeglądem ksiąg rachunkowych informujemy, iż dla sformułowania szczegółowej propozycji (oszacowania pracochłonności badania i ustalenia ceny usługi), niezbędnie jest uzyskanie przez Biuro następujących danych ekonomicznych jednostki za rok poprzedzający rok badany: średnioroczne zatrudnienie, suma bilansowa, przychody ogółem. Obowiązująca biegłych rewidentów od 2005 roku Uchwała Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2005 roku nakłada obowiązek ustalania ceny za badanie sprawozdania finansowego przy zastosowaniu ustalonych przez KIBR minimalnych stawek pracochłonności, w oparciu o powyższe dane ekonomiczne.
  • Badanie gospodarki finansowej - obejmuje badanie pod kątem legalności, rzetelności, racjonalności oraz przestrzegania procedur określonych regulacjami prawnymi dot. finansów publicznych (także kontrola 5% wydatków). Usługę taką w szczególności polecamy organom założycielskim lub nadzorującym szkoły, szpitale, przedsiębiorstwa państwowe i spółki publiczne. Dzięki temu badaniu organ nadrzędny uzyskuje niezależną, obiektywną ocenę funkcjonowania podległego podmiotu. Celem badania jest nie tylko wykrycie przez biegłego rewidenta ewentualnych uchybień, ale również wystosowanie zaleceń mających na celu usunięcie nieprawidłowości i zapobieżenie im w przyszłości.
  • Audyt wykorzystania środków z funduszy unijnych oraz dotacji państwowych - obejmuje zbadanie i wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności mechanizmów kontroli i zarządzania projektem, wydatków kwalifikowanych, sprawiedliwości oraz dokumentacji projektu. Audyt przeprowadzany jest stosownie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wytycznych Instytucji zarządzających projektami, ustawy o rachunkowości oraz Krajowych standardów rewizji finansowej.
  • Badanie planów przekształcenia – obejmuje zbadanie i wyrażenie opinii o prawidłowości planu przekształcenia przedsiębiorstwa w inną formę prawną, ustalenia wartości aktywów i wartości kapitału zakładowego podmiotu powstającego z przekształcenia. Opinia z badania planu przekształcenia jest wymagana przez sąd rejestrowy podczas procedury przekształcenia przedsiębiorstwa.
  • Inne usługi atestacyjne biegłego rewidenta - wszelkie inne czynności, dla których wymagane jest wydanie opinii biegłego rewidenta.